เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2562


เทศบาลตำบลท่าช้างจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  โดยนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชฃนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ไปศึกษาเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลิตทางการเกษตรฯลฯ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี  ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี