เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

สภาพทั่วไป
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.1  ข้อมูลองค์กร


 

1.2  สภาพทั่วไป

          อาณาเขต  เขตการปกครองมีพื้นที่                                       23.79         ต.ร.กม.         

          จำนวนหมู่บ้าน                                                                  9            ชุมชน                                                 

ส่วนที่  2  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

          2.1  การคมนาคม/การจราจร

          2.1.1  ถนน

          -  จำนวนถนนลูกรัง                                                                          32 สาย         

          -  จำนวนถนนลาดยาง                                                                         4 สาย

          -  จำนวนถนนคอนกรีต                                                                       67 สาย

          -  จำนวนถนนอื่น ๆ                                                                            0 สาย         

          2.1.2  สะพาน

          -  จำนวนสะพานคอนกรีต                                                                     6 แห่ง

          -  จำนวนสะพานเหล็ก                                                                         1 แห่ง

          -  จำนวนสะพานไม้                                                                            0 แห่ง

          -  จำนวนสะพานอื่นๆ                                                                         0 แห่ง

          2.1.3 แหล่งน้ำ

          -  จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน                                                                      1 สาย         

          -  จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง                                                               0 แห่ง/สาย

          -  จำนวนคลองชลประทาน                                                                    2 สาย

          -  จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ                                                                1 สาย

          -  จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ                                                                  0 สาย

          -  จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน                                                                     0 สาย

          -  จำนวนประปาผิวดิน                                                                         3 ตัว

          2.2  การประปา

          -  จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้                                                           1,125 ครัวเรือน

          -  จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้                                                             0 ครัวเรือน

          2.3  ไฟฟ้า

          -  ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ         100 ของพื้นที่

          -  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                                                               1,544 ครัวเรือน

          -  จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                                                                  0 ครัวเรือน