เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ส่วนที่  3  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

          3.1  สถานธนานุบาล

          -  จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด                                                           0  แห่ง

ลำดับ

ชื่อสถานธนานุบาล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

          3.2  โรงฆ่าสัตว์

          -  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ อปท.                                                              0  แห่ง

          -  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ                                                                  0  แห่ง

          -  จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน                                                             0  แห่ง

          3.3  การท่องเที่ยว  จำนวน                                                                  0  แหล่งท่องเที่ยว

ลำดับ

สถานที่ตั้ง

รูป 1

รูป 2