เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

สภาพทางสังคม
 

ส่วนที่  4  ข้อมูลด้านสังคม

          4.1  ข้อมูลชุมชน                                                                             9  ชุมชน

ลำดับ

ชื่อชุมชน/ชื่อหมูบ้าน

จำนวนประชากร

ชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้นำหมูบ้าน

1

 หมู่ที่1 บ้านคลองนมโค/ตำบลท่าช้าง

562

นางวาสนา  ป้อมพิมพ์

2

หมู่ที่2 บ้านสี่ร้อย/ตำบลท่าช้าง

319

นายมนตรี  บุญมาก

3

หมู่ที่3 บ้านทำนบ/ตำบลท่าช้าง

685

นายโนรี  พระพรหม

4

หมู่ที่4 บ้านท่าช้าง/ตำบลท่าช้าง

314

นายสุพัฒน์  พันธุ์ทอง

5

หมู่ที่5 บ้านท่าช้าง/ตำบลท่าช้าง

1,122

นายพุทธิธร  ฉัตรบริรักษ์

6

หมู่ที่6 บ้านลาดเป็ด/ตำบลท่าช้าง

981

นายภิสิทธิ์  แจ่มจันทร์

7

หมู่ที่4 บ้านสี่ร้อย/ตำบลสี่ร้อย

114

นางลัดดา   ขวัญสงค์

8

หมู่ที่5 บ้านท่าช้าง/ตำบลลี่ร้อย

523

นายอนุชา  เปรมสกุล

9

หมู่ที่7 บ้านทำนบ/ตำบลสี่ร้อย

437

นายสมองค์  พันธุ์ไม้

          4.2  ข้อมูลเบี้ยยังชีพ

          -  ผู้สูงอายุ                                                                                    910 คน

          -  ผู้พิการ                                                                                      109 คน

          -  ผู้ป่วยเอดส์                                                                                   9  คน

          4.3  ข้อมูลสถานการศึกษา

          -  จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น                                                  3    แห่ง

          -  จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น                                                             2    คน

          -  จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น                                                0    คน

          -  จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น                                               0    คน

          -  จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น                                              0    คน

          -  จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น                                                       183 คน

          4.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          -  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                 3    แห่ง

          -  จำนวนครู                                                                                     2    คน

          -  จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)                                                     0    คน

          -  จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)                                              1    คน

          -  จำนวนเด็กนักเรียน                                                                        52  คน

          4.5  ข้อมูลกีฬา  นันทนาการ  และพักผ่อน

          - จำนวนสวนสาธารณะ                                                                      0    แห่ง

          - จำนวนห้องสมุดประชาชน                                                                 0    แห่ง

          - จำนวนลานกีฬา                                                                            0    แห่ง