เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ส่วนที่  5  ข้อมูลด้านสาธารณสุข

          5.1  สถานบริการสาธารณสุข

          - จำนวนโรงพยาบาล                                                                         0    แห่ง

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

          - จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                                      2    แห่ง

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง

ม.4  ตำบลท่าช้าง

035-632-379

2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่ร้อย

ม.5  ตำบลสี่ร้อย

035-863-065,035-863-107

ส่วนที่  6  ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          6.1  จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)  จำนวน                         12  คน

          6.2  รถดับเพลิง  จำนวน                                                                      0  คัน

          6.3  รถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน                                                              0  คัน

          -  ขนาดความจุน้อยกว่า  10,000  ลิตร  จำนวน                                         1  คัน

          -  ขนาดความจุมากกว่า  10,000  ลิตร  จำนวน                                          0  คัน

          6.4  รถกระเช้า  จำนวน                                                                       1  คัน

          6.5  รถบันได  จำนวน                                                                         0  คัน

          6.6  เรือยนต์ดับเพลิง                                                                           0  ลำ

          6.7  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน                                                  0  เครื่อง

          6.8  รถกู้ภัย  จำนวน                                                                           0  คัน

          6.9  รถสุขาเคลื่อนที่  จำนวน                                                                 0  คัน

          6.10  เครื่องสูบน้ำ  จำแนกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ(นิ้ว)

          -  ขนาด  3 – 5 นิ้ว  จำนวน                                                                 0  เครื่อง

                   แยกเป็นชนิดหาบหาม  จำนวน                                                       0  เครื่อง

                   แยกเป็นพญานาค  จำนวน                                                            0  เครื่อง

          -  ขนาดมากกว่า 5 – 10 นิ้ว  จำนวน                                                        0  เครื่อง

          -  ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว  จำนวน                                                             0  เครื่อง

          6.11  รถบรรทุกดั้ม  6  ล้อ  จำนวน                                                         1  คัน

          6.12  รถบรรทุกดั้ม  10  ล้อ  จำนวน                                                       0  คัน

          6.13  รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน                         0  คัน

          6.14  รถหอน้ำ  จำนวน                                                                       0  คัน

          6.15  รถตรวจการณ์  จำนวน                                                                 1  คัน

          6.16  เบาะลม  จำนวน                                                                        0  อัน

          6.17  เรือกู้ชีพ  จำนวน                                                                        0  ลำ

ส่วนที่  7  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

          - จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย                                                                       0  แห่ง

          - ปริมาณน้ำเสีย                                                                                0  ลบ.ม./วัน

          - ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้                                                                     0  ลบ.ม./วัน

          - รถยนต์เก็บขยะ                                                                                1  คัน