วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการเสียงไร้สาย (บริเวณบ้านนางบุญเสริม เกษสังข์) หมู่ที่ ๗ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการเสียงไร้สาย (บริเวณบ้านนางสาคร เต็มคำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการเสียงไร้สาย (บริเวณบ้านนายจรูญ รุ่งแจ้ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการเสียงไร้สาย (บริเวณบ้านนายสนั่น ช่ออุบล) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการเสียงไร้สาย (บริเวณบ้านนายสมทรง สว่างโรจน์) หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อนมกล่อง ยูเอชที รสจืด สำหรับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อนมกล่อง ยูเอชที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยวัดลาดเป็ด) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างหลังเก่าและหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๕๗๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง