วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างออกแบบการจ้างออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อธงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง
23  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง