วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่อง GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่อง GPS พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค ๒๙๙ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อเสื้อกีฬาและลูกตะกร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง