วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสพัลท์ติก ตั้งแต่บ้านพักชลประทานถึงสวนอาจารย์แหว๋ว หมู่่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสฟัลท์ติก ตั้งแต่บริเวณบ้านลุงเวก คงชนะ ถึงบริเวณบ้านนางเยื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการเสียงไร้สาย (ลานตากข้าว) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค ๒๙๙ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้มนิทรรศการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง