เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 


รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาลให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กสัญชาติไทยที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นแสดงว่าเด็กเกิดตามวันที่กำหนด จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2559