เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1. วิสัยทัศน์

เมืองสะอาด บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจเกษตกร ราษฎรคุณภาพชีวิตดีส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น มุ่งสู่ตำบลแห่งความสุขที่ยั่งยืน

 

2. พันธกิจ

1.    พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2.    ส่งเสริมการศึกษา ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข  ร่วมกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.    สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.    ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนเงินทุน และช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

5.    สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.        ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

2.        ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

3.        มีทรัพยากรน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค  และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

4.        ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.        ประชาชนมีการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต

6.        ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.        ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น

8.        เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ พึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน

9.        ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น