เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางสาวชญาภา เดือนใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 092-8036363
นางสาวภัทรานี ทองนาค
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 081-3839757

 
นางสาวแสงเดือน ฐีระแก้ว นางสาวผกายวรรณ บุญศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร 085-0880054 เบอร์โทร 098-3907759


นายยศภัทร   ทิพยจันทร์
นางสาววรรณวิสา   เข็มทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 081-2324261 เบอร์โทร 083-7036366