เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 081-1955896

 
นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นางศิริพร  เกิดศรี นายธวัชชัย  ทับทิมทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร 088-2862746 เบอร์โทร 092-7281144 เบอร์โทร 080-6615836