เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1. วิสัยทัศน์

เมืองสะอาด บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจเกษตกร ราษฎรคุณภาพชีวิตดีส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น มุ่งสู่ตำบลแห่งความสุขที่ยั่งยืน

 

2. พันธกิจ

1.    พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2.    ส่งเสริมการศึกษา ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข  ร่วมกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.    สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.    ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนเงินทุน และช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

5.    สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.        ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

2.        ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

3.        มีทรัพยากรน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค  และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

4.        ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.        ประชาชนมีการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต

6.        ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.        ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น

8.        เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ พึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน

9.        ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น