เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กและผู้ปกครองในเด็กปฐมวัย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กจึงได้จัดโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กและผู้ปกครองในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและครูได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัย การเล่นและความเป็นอยู่ดดยเฉพาะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนขณะอยู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข พัฒนานักเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมต่อไป