เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2564 ]29
2 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]25
3 รายงาน งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]21
4 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 8) [ 30 เม.ย. 2564 ]16
5 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง [ 26 ก.พ. 2564 ]15
6 รายงาน งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]23
7 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) [ 2 ม.ค. 2564 ]22
8 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]36
9 เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 16 เม.ย. 2563 ]238
10 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]16
11 เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [ 27 มี.ค. 2563 ]12
12 เอกสารการให้บริการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]112
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]12
14 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 มิ.ย. 2562 ]37
15 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 มิ.ย. 2562 ]75
16 ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" เทศบาลตำบลท่าช้าง [ 8 ม.ค. 2562 ]207
17 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแห่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]208
18 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" [ 3 ม.ค. 2562 ]53
19 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2561 ]207
20 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน [ 1 ก.ย. 2561 ]190
 
หน้า 1|2