เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2562
      
เทศบาลตำบลท่าช้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ซึ่งเน้นการดำเนินการด้านสาธารณสุขเชิงรุกให้ทั...
 
  โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช...
  โครงการฝึกอาชีพการสานกระเป๋าจากผักตบชวา ประจำปี256...
  โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน "การดู...
  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ประจำปี2562
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจำ...
  โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2562
  โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน"ด้านการให้ความรู้ทั่...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
  จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบล...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้