เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา) ประจำปี 2563


ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณื-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กปฐมวัยได้ออกนอกพื้นที่สถานศึกษา ให้สัมผัสสิ่งแวดล้อม และสังคมภายนอกสถานศึกษา และศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกิดทักษะกระบวนการนำไปสู่ความสำเร็จ และให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ด้าน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้นำเด็กไปทัศนศึกษา ณ คาวบอยฟาร์ม ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง